เกี่ยวกับเรา สถิติ มูลนิธิ บริจาค ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประกาศตามหาบุคคล
Slideshow Image 4 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 26 Slideshow Image 27
  เกี่ยวกับเรา  
  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และเปิดดำเนินการให้การสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง เมื่อปี 2536 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งครั้งแรกเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย (กระทรวงต้นสังกัดของกรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น) ได้พิจารณาเห็นว่า พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484 บังคับใช้มานานแล้วไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยเฉพาะในรูปแบบการขอทานที่ได้เพิ่มความซ้ำซ้อน จนกลายเป็นขอทานเชิงธุรกิจ ที่จัดทำเป็นขบวนการกันมากขึ้น จึงได้ขอยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช 2484 และเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช ...(ฉบับใหม่)แทน

ซึ่งสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้ครบทุกจังหวัดที่มีสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งตั้งอยู่ เพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ในระหว่างพิจารณาการช่วยเหลือเบื้องต้น และให้ยึดคณะอนุกรรมการประจำสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทำหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และให้มีการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งเสนอความเห็นในการสงเคราะห์ต่อคณะกรรมการสงเคราะห์คนขอทาน

ดังนั้นกรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขึ้น จำนวน 2 แห่ง คือ สถานคุ้มครองคนไร้ทีพึ่ง สันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับกฎหมายฉบับใหม่นี้

แต่เนื่องจากปัญหาทางการเมืองทำให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ ยังไม่ได้รับการพิจารณา จากที่ประชุมรัฐสภาและภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่งผลให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้มีข้อความที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ ได้ดำเนินการมากว่ายี่สิบปีแล้ว แต่ด้วยปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จึงทำให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมรัฐสภา ส่งผลให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2 แห่ง ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับกฎหมายฉบับใหม่ยังไม่มีกฎหมายรองรับการดำเนินการ ดังนั้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 กรมประชาสงเคราะห์จึงได้ประกาศให้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้ง 2 แห่ง เปลี่ยนมาเป็นการดำเนินการในรูปแบบสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง
  วิสัยทัศน์  
  เป็นองค์กรต้นแบบด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
อย่างมีมาตรฐานให้สามารถพึ่งพาตนเอง
และคืนสู่สังคมได้ในปี 2564
  บุคคลกลุ่มเป้าหมาย  
  บุคคลกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. คนขอทาน
หมายถึง บุคคลที่กระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484 ซึ่งปัจจุบันมีทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ในกรณีเป็นคนต่างด้าวหลังจากได้รับการฟื้นฟูปรับสภาพระยะหนึ่งแล้วจะประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันกลับประเทศ

2. คนเร่ร่อน หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ขาดผู้อุปการะ อาจมีร่างกายพิการไม่สมประกอบ หรือจิตฟั่นเฟือน หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ เช่น พิการทางสมอง มีอาการทางจิต – ประสาท หรือร่างกายอ่อนแอจากสาเหตุอื่น จนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ อาศัยกินอยู่หลับนอนในที่สาธารณะ ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาและเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของตนเองจากอุบัติเหตุต่าง ๆ รวมทั้ง ความอดอยาก โรคภัยไข้เจ็บ โดยพลเมืองดี เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ มูลนิธิ นำส่งเข้ารับการสงเคราะห์

3. คนไร้ที่พึ่ง หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประสบปัญหาเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย และผู้ให้การอุปการะมีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ได้สมัครเข้ารับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง หรือบุคคลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ โรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรเอกชน หรือบิดา มารดา ญาติพี่น้อง นำส่ง
  นโยบายของหน่วยงาน  
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการทั้งทางกาย จิต สังคม และพัฒนาอาชีพอย่างมีมาตรฐาน
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาคีในการสร้างโอกาสในสังคม
3. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
  เป้าประสงค์  
  1. การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้บริการ (น.1)
2. ผู้ใช้บริการสามารถพึ่งพาตนเองได้ (น.1)
3. เครือข่ายมีส่วนร่วมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามสิทธิ (น.2)
4. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (น.3)
  พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  
  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
  ทำเนียบผู้บริหาร  
    1. นายนิพนธ์ ทินจันทร์
      30 ธันวาคม 2534 ถึง 11 พฤศจิกายน 2536
    2. นายธงชัย สุวรรณเศรษฐ์
      11 พฤศจิกายน 2536 ถึง 7 ตุลาคม 2537
    3. นายโฉลก ณ สงขลา
      7 ตุลาคม 2537 ถึง 30 กันยายน 2540
    4. นายนิติ สุทธิโรจน์
      1 ตุลาคม 2540 ถึง 25 ตุลาคม 2541
    5. นายภิรมย์ เจริญผล
      26 ตุลาคม 2541 ถึง 30 กันยายน 2542
    6. นายปรีชา วิทยรัตน์
      1 ตุลาคม 2542 ถึง 24 ตุลาคม 2544
    7. นางวิมลมาลย์ เศรษฐีสมบัติ
      24 ตุลาคม 2544 ถึง 24 พฤศจิกายน 2545
    8. นางสุจิตรา เล่าเรียนดี
      25 พฤศจิกายน 2545 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2550
    9. นายสมเดช สุรวัตร
      1 มีนาคม 2550 ถึง 25 พฤศจิกายน 2550
    10. นางสมจิต ตันติวณิชชานนท์
      26 พฤศจิกายน 2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2554
    11. นายธนู ธิแก้ว
      1 มิถุนายน 2554 ถึง 14 พฤศจิกายน 2554
    12. นางสาวสุปราณี แก้วเพชร
      15 พฤศจิกายน 2554 ถึง 27 มกราคม 2557
    13. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช
      27 มกราคม 2557 ถึง ปัจจุบัน
  โครงสร้างการบริหารงาน  
  โครงสร้างการบริหารงาน
  โครงสร้างบุคลากร  
   

นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอุสุมา ช่วยดำรงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสถานคุ้มครอง
ฝ่ายสวัสดิการสังคม

นายธีรพงศ์ เชี่ยวเชิงศึก
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์

นางสาวณัฐสินี วรัตน์กุลนันท์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสาลี่ กลิ่นหอม
ช่วยงานการเงิน

นายสุวัฒน์ แซ่เล้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางมะลิวัลย์ ไตรพร
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นายวีระ เอมโอษฐ
พนักงานขับรถ

นางสาววิเชียร นาคะอินทร์
งานครัว

นายณรงค์ ฟักเล็ก
งานครัว

นายรัตนศักดิ์ โชติสถิตย์
งานอาชีวบำบัด

นางกิตติยา พันโพธิ์
แม่บ้าน

นายธีรเนตร การีพัฒน์
หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์

นายมงคล ทองแทน
เจ้าหน้าที่ทะเบียนฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์

นางสาวจุฑาพรรณ ภู่อ่วม
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวสุธาทิพย์ สถาพรอานนท์
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวจิรภา ตันติพงษ์ศิริกุล
นักจิตวิทยา

นางสาววิชุกรณ์ จุลกะเศียน
นักพัฒนาสังคม

นางจันทรา เมฆตรู
ช่วยงานพยาบาล

นางธนัชพร บุญรอด
ช่วยงานพยาบาล

นางศุภกร สิทธิสูงเนิน
ช่วยงานพยาบาล

นางทิราภรณ์ ทองแทน
ช่วยงานพยาบาล

นางสาวธนิดา ริมดุสิทธิ์
ครูฝึกอาชีพ

นายชาติชาย นิ่มครุฑ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมบำบัด

นายอำนาจ มหิมา
ผู้ดูแลประจำอาคารชาย

นายอณาจักร ฉิมสุข
ผู้ดูแลประจำอาคารชาย

นางชลภัสสรณ์ วสุวีอนันต์
ผู้ดูแลประจำอาคารหญิง

นางกนกศิริจันทร์ ดีพูลไกรกนก
ผู้ดูแลประจำอาคารหญิง
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | สถิติ | มูลนิธิ | บริจาค | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม | ประกาศตามหาบุคคล | ติดต่อเรา |
248123 ©2557 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-583-0044 โทรสาร 02-584-3295